top of page

YLEISET TOIMITUSEHDOT AGENS OY

Agens Oy:n yleiset palvelun ja tuotteiden käyttö- ja toimitusehdot vuodelle 2024. Agens Oy (2723912-6), arvonlisäverotunnus FI27239126.

Agens on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

1.         KESKEISET EHDOT

1.1       Toimeksianto

Toimeksisaaja (jäljempänä ”Agens”) sitoutuu Toimeksiantajan pyynnöstä suorittamaan toimeksiannon toimeksiantosopimuksen (jäljempänä "Sopimus") ehtojen mukaisesti.

1.2       Etäostot, toimeksiantovahvistus ja lisätoimeksiannot

Uusia toimeksiantoja voi avata milloin tahansa Agens Oy:n sähköpostien kautta. Toimeksiannon osalta tehdään kirjallinen, allekirjoitettu Toimeksiantosopimus jommankumman osapuolen niin halutessa. Kun Sopimuksesta on sovittu yhden tai useamman etäviestimen (puhelin, posti, televisio, tietoverkko tai muu väline, jota voidaan käyttää Sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä) välityksellä ja toimeksiannon laajuus on määritelty esimerkiksi tunteina ja tuntihinta on kerrottu ja hyväksytty, voi Agens Oy aloittaa toimeksiannon suorittamisen. Agens Oy seuraa toteutuneita työtunteja 10 minuutin tarkkuudella. 
Jos Toimeksiantaja on kuluttaja, kyseessä on kuluttajansuojalain 6 luvun 4 §:n mukainen etämyynti. Agens Oy:n tuotteilla ei ole peruutusoikeutta. Agens Oy voi aloittaa toimeksiannon vaatimat toimenpiteet heti kun palvelun edellyttämä Toimeksiantosopimus on hyväksytty Asiakkaan puolelta.

1.3       Sopimusehtojen muutos

Jos Sopimuksen ehdot tai hinnasto muuttuvat toimeksiannon kestoaikana, Agens ilmoittaa muutoksesta kirjallisesti Toimeksiantajalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Toimeksiantaja ei hyväksy muutosta, hänen tulee kahden (2) viikon kuluessa ilmoituksen päiväyksestä ilmoittaa siitä kirjallisesti Agensille. Tällöin Agensilla on oikeus irtisanoa Sopimus tai päättää, että Sopimukseen sovelletaan aikaisemmin sovittuja ehtoja.

1.4       Perustiedot

Toimeksiantajan tulee huolehtia siitä, että Agensilla on Toimeksiantajasta aina ajan tasalla olevat perustiedot, kuten henkilö- ja yhteystiedot sekä laskutuksen edellyttämät tiedot ja muut tarvittavat tiedot (jäljempänä ”Perustiedot”). Toimeksiantaja nimeää yhteyshenkilön, jonka puoleen Agens voi tarvittaessa kääntyä saadakseen toimeksiantoon liittyviä tietoja tai päätöksiä ja huolehtii siitä, että yhteyshenkilöllä on tarvittavat tiedot ja valtuudet. Osapuolet ilmoittavat toisilleen yhteyshenkilön vaihtumisesta.

1.5       Toimeksiannoista vastaavat henkilöt ja alihankintaverkosto

Agensin toimeksiantoja hoitavat henkilöt on merkitty niihin luetteloihin ja rekistereihin mitä kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää. Agensin henkilökuntaan tai alihankintaverkostoon kuuluvat saavat käsitellä toimeksiantoon liittyvää aineistoa ja Agens saa käyttää heitä toimeksiannon hoitamisessa, jos ei ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu. Agens on oikeutettu vaihtamaan toimeksiannon vastuuhenkilön toiseen palveluksessaan tai alihankintaverkostossaan olevaan henkilöön ilmoittamalla siitä Toimeksiantajalle. Agens Oy:n henkilökunta ja näiden yhteystiedot on kuvattu yrityksen kotisivuilla www.agens.fi

1.6       Agensin vastuu ja vastuunrajoitukset

Toimeksianto on hoidettava Toimeksiantajan laillinen etu turvaten. Jos Agens selvästi laiminlyö toimeksiannon hoitamisessa jotakin niin, että laiminlyönnistä aiheutuu Toimeksiantajalle välitöntä vahinkoa, on vahinko korvattava saattamalla Toimeksiantaja asemaan, johon hän olisi päässyt, jos toimeksianto olisi hoidettu siinä mitään laiminlyömättä. Korvausvastuu ei koske välillistä eikä epäsuoraa vahinkoa. Agensin ja sen palveluksessa olevien henkilöiden korvausvastuun yhteismäärä mahdollisesta toimeksiannon hoitamisen yhteydessä aiheutetusta vahingosta on aina enintään:

  •  Esine- ja henkilövahingot, jotka ovat aiheutuneet lakiasiaintoimistona toimimisesta suorista toiminnan takia osoitetuista ja toiminnan aiheuttamista vahingoista, kuitenkin enintään 50.000,00 (viisikymmentätuhatta) euroa.

  • Varallisuusvahingot, jotka ovat aiheutuneet lakiasiaintoimistona toimimisesta ja suorista tästä toiminnasta aiheutuneista ja osoitetuista aiheutuneista vahingoista, kuitenkin enintään 50.000,00 (viisikymmentätuhatta) eur    

Vastuurajoitukset koskevat yhtä lailla Agens-yhtiötä sekä Agensin puolesta toimeksiannosta vastaavaa, sitä hoitavaa lakimiestä tai muuta henkilöä. Vastuunrajoitus ei koske kuluttaja-asemassa olevan henkilön antamia toimeksiantoja.


Selvyyden vuoksi todetaan, että Agens Oy:n vastuu ei ulotu sellaiseen etäostoon Agens Oy:n digityökalusta, jossa Agens Oy ei tarkasta asiakkaan muodostamaa asiakirjaluonnosta. Palvelut, joihin Agens Oy:n vastuu ei ulotu, on sellaisiksi esittelytekstissään tai muussa asiakkaan informaatioksi tarkoitetussa, palvelun osana olevassa tekstisisällössä kerrottu. Asiakirjojen tarkastus ja siten Agens Oy:n vastuu asiakirjasta on erikseen hankittava palvelu.

1.7       Vastuu eri kielisistä sopimuskappaleista

Agens vastaa sopimuskappaleista kielellä, joka on merkitty kulloinkin voimassa olevaksi tarkoitetun version kieleksi asiakirjaan ja sopimuksen voimassa olevaksi kappaleeksi allekirjoituksin vahvistettu. Sopimuskappaleiden eri kielisistä, samassa tai eri yhteydessä toimitettavista versioista Agens ei vastaa. Asiakirjoihin on merkitty kulloinkin voimassa olevaksi tarkoitetun version kieli.

1.8       Toiminnan vastuuvakuutus

Agensilla on toimintaansa varten voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka enimmäismäärä on 1.000.000,00 (yksi miljoonaa) euroa. Agensin vastuu rajoittuu vakuutuksen ehdoista huolimatta kohdan 1.6 mukaisen vastuurajoitusehdon mukaisesti. Agensin alihankintaverkostoon kuuluvat tahot eivät ole Agensin vastuuvakuutuksen piirissä, vaan heillä on toimintaansa varten omat lakisääteiset vakuutuksensa.

1.9       Toimeksiannon päättyminen

Kun kumpikin osapuoli on täyttänyt Sopimuksen mukaiset velvoitteensa, Sopimus lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista. Sopimuksen ehdot ovat Sopimuksen päätyttyäkin voimassa siltä osin, kuin asian luonteeseen kuuluu. Tämä koskee esimerkiksi ehtoa kohdassa 7. Erimielisyydet. Toimeksiantajalla on halutessaan oikeus päättää toimeksianto. Hänen ei tarvitse esittää mitään erityisiä perusteita tälle päätökselleen. Agens voi päättää toimeksiannon, jos Agensin ja Toimeksiantajan välillä ei ole toimeksiannon edellyttämää luottamussuhdetta, tai toimeksiantosuhteen päättämiseen on lakiin perustuva syy tai muu erityinen syy.

2.    YHTEYDENPITO JA REFERENSSIOIKEUS 

2.1    Kirjeet ja sähköpostit

Sopimuksen mukainen kirje voi olla myös sähköposti tai sähköpostin liitetiedosto tai muu vastaavaa sähköistä viestintämenetelmää käyttäen lähetetty viesti. Agens voi lähettää toimeksiantoon liittyviä sähköposteja Sopimuksessa mainittuun tai toimeksiantajan erikseen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Suojattua ohjelmaa käytetään ainoastaan, jos siitä on erikseen sovittu. Asiakirjojen tiedoksianto voidaan tehdä sähköpostilla Toimeksiantajan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Agens Oy:llä on käytössään Tietosuojattu digitaalinen neuvottelu- ja asiakirjojen editointitila, jota käytetään aina. kun Asiakkaan kanssa niin on sovittu.

2.2       Referenssioikeus

Agens saa Toimeksiantajaa yksilöimättä kuvata toimeksiannon piirteitä esittäessään toimeksiantoja, joita on hoitanut. Toimeksiantajan luvalla Agens saa esitellä toimeksiantoa siten, että Toimeksiantajan nimi ilmenee siitä.

3.    PALKKIOT TOIMEKSIANNOSTA

3.1    Palkkio

Toimeksiantaja sitoutuu suorittamaan Agensille palkkion toimeksiannon hoitamisesta. Mikäli Toimeksiantajia on useita, kukin vastaa Agensin palkkio- ja kulusaatavasta mahdollisine viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen yhteisvastuullisesti ja kuten omasta velastaan. Hoidetun asian tulos ei vaikuta maksettavan palkkion määrään, ellei tästä ole erikseen sovittu. Agens Oy:n palveluitten hinnat on esitetty yrityksen verkkosivuilla ja erikseen sovituissa ja hyväksytyissä tarjouksissa ja toimeksiantosopimuksissa.

3.2    Kustannusarvioiden ohjeellisuus

Kustannusarvio ei sido Agensia. Agens on kuitenkin velvollinen ilmoittamaan Toimeksiantajalle, jos kustannukset tulevat olennaisesti ylittämään arvioidun määrään. Olennaisen ylityksen täytyy olla yli 1/4 (yksi neljäsosa) kustannusarviosta, kuitenkin nettomäärältään vähintään 100,00 (sata) euroa. Kustannusarviota ei katsota annetuksi, jos sitä ei ole annettu kirjallisesti. Mikäli kustannusarvioista ei muuta ilmene, se sisältää vain palkkion osuuden ilman kuluja ja arvonlisäveroa.

4.    LASKUTUS

4.1    Laskuttamista koskevat ehdot

Laskutus ei ole sidottu toimeksiannon vaiheeseen, vaan Agensin palkkio maksetaan pääsääntöisesti verkkolaskua tai sähköpostilaskua vastaan. Toimeksiantojen edellyttämien maksujen suorittaminen tapahtuu Agensin lähettämien verkkolaskujen tai sähköpostilaskujen kautta. Toimeksiannon laskutus tapahtuu Agensin sopivaksi katsomalla laskutusvälillä. Laskuille annetaan laskun päiväyksestä maksuaikaa seitsemän (7) – neljätoista (14) päivää. Mahdolliset huomautukset laskutuksesta on tehtävä kirjallisesti kahdeksan (8) päivän sisällä laskun päiväyksestä. Mikäli Toimeksiantaja ei tee huomautuksia laskuista edellä mainitussa ajassa, katsotaan lasku hyväksytyksi.

4.2       Asiakasvarojen säilytys ja kuittaaminen

Agens pitää Toimeksiantajalta erityistä tarkoitusta varten saamansa tai velallisen Toimeksiantajan lukuun perityt Toimeksiantajan varat erityisellä asiakasvaraintilillä. Ennakkopalkkioita tai kuluennakoita ei pidetä tällaisina varoina, vaan Agensilla on oikeus käsitellä ennakoita kuten muun laskutuksen kautta tulleita varoja. Perityt tai muutoin Toimeksiantajan lukuun kolmannelta osapuolelta vastaanotetut varat tilitetään Toimeksiantajalle mahdollisimman pian, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain, ellei toisin ole sovittu. Agensilla on oikeus kuitata asiakasvaroista avoimen laskunsa määrä korkoineen ja kuluineen.

4.3    Materiaali

Agens ei ole velvollinen palauttamaan toimeksiannon aikana haltuunsa saamaa materiaalia tai varoja ennen kuin se on saanut suorituksen loppulaskulleen. Toimeksiantajan päättäessä toimeksiannon, Agensin tulee saada kohtuullinen aika palautettavan materiaalin järjestämistä ja loppulaskun laatimista varten. Agensilla on Toimeksiantajaa huomautettuaan oikeus veloittaa Toimeksiantajaa toimeksiannon päättymisen jälkeen tiloissaan säilytettävän materiaalin aiheuttamista säilytys- ja siirtokustannuksista. Agensilla on oikeus säilyttää arkistossaan valokopiot tai sähköiset kopiot aineistosta myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Agens saa hävittää arkistossaan olevan materiaalin kolmen (3) vuoden kuluttua toimeksiannon päättymisestä, jos muusta ei ole sovittu. Agens ei ole velvollinen säilyttämään asiakastoimeksiannon materiaaleja mukaan lukien lopulliset asiakirjat toimeksiannon suorittamisen jälkeen ja asiakkaan vastaanotettua asiakirjat.

4.4    Henkilötiedot ja niiden käsittely

Agens Oy noudattaa verkkosivuilla olevaa Tietosuojaselostetta ja sen mukaisia käytäntöjä, joihin asiakasta pyydetään tutustumaan. Tietojanne voidaan siirtää mahdollisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Kaikkien maiden osalta, joihin tietoja siirretään, on tehty komission päätös, jossa on todettu tietosuojan taso kyseisessä maassa riittäväksi.
Hyväksymällä nämä ehdot vakuutat, että Sinulla on oikeus lisätä asiakirjaasi ne henkilötiedot (kuten esim. nimi, sukunimi, henkilötunnus, osoite), joita olet siihen lisännyt, sekä suostumus näiden henkilötietojen omistajalta niiden lisäämiseksi tähän asiakirjaan ja asiakirjan toimitukseen Sinulle ylläkuvatuilla tavoilla. Tilanteessa, jossa et halua ilmoittaa tietojasi tai sopimuskumppanisi ei anna Sinulle lupaa tai asiakirjassa muiden mainittujen henkilötietojen omistaja ei ole suostunut tietojen käsittelyyn ylläkuvatusti, tai jos olet epävarma tästä asiasta, ota yhteyttä tiimiimme.

5.    OIKEUSTURVAVAKUUTUS

 
5.1    Ennakkopalkkiot ja laskut

Agens on myös oikeusturva-asiassa oikeutettu edellä mainittuihin palkkioihin. Nämä palkkiot voivat ylittää myös Toimeksiantajan omavastuun määrän. Agensilla on myös oikeus laskuttaa Toimeksiantajaa asian vaiheista ja oikeusturvavakuutuksen ehdoista riippumatta. Agens tilittää mahdollisesti liikaa maksetut erät toimeksiannon päättyessä.

5.2    Vastuunjako vakuutusyhtiön ja Toimeksiantajan välillä

Oikeusturva-asiassa tai vastaavassa Agens ei ole velvollinen osoittamaan laskuaan ensisijaisesti vakuutusyhtiölle tai vastaavalle, vaan voi osoittaa sen suoraan Toimeksiantajan maksettavaksi. Agensin palkkion ja kulujen määrä ei ole sidottu oikeusturvavakuutuksen tai vastaavan vakuutuskorvauksen enimmäismäärään, vaan Agens saa periä Toimeksiantajalta vakuutuksen enimmäismäärän ylittävän palkkion ja kulujen määrän. Enimmäiskorvausmäärän ylityksestä ei tarvitse ilmoittaa erikseen Toimeksiantajalle. Toimeksiantaja vastaa Agensille niistä vakuutuksen piiriin kuuluvista toimenpidepalkkioista ja kuluista, joita vakuutusyhtiö ei ole katsonut olevansa velvollinen suorittamaan, tai palkkion ja kulujen määrästä, joka ylittää vakuutusyhtiön hyväksymän palkkion ja kulukorvauksen tason määrän.

6.    ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN


6.1    Oikeuspaikka ja lain valinta

Tässä Sopimuksessa tarkoitetusta toimeksiannosta tai siihen liittyvistä asioista syntyvien riitaisuuksien oikeuspaikka on Helsingin käräjäoikeus. Sopimukseen ja siitä syntyviin riitaisuuksiin sovelletaan Suomen lakia.

6.2    Toimeksiannon sisällön julkaisuoikeus 

Toimeksiantaja oikeuttaa Agensin ilmaisemaan toimeksiannon sisältöä ja tehtyjä toimenpiteitä, sekä niihin liittyviä seikkoja siltä osin kuin se riitaisuuksien selvittämiseksi on tarpeen. Tämä käsittää myös Agensin haltuunsa saaman materiaalin käyttämisen todisteena.

6.3    Kuluttajariitalautakunta

Kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus saattaa Toimeksiantoa koskeva riitaisuus kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

7.    HINNASTO


7.1    Veloitusperusteet

Palkkioiden hinnoittelu perustuu tuotteille annettuihin kiinteisiin hintoihin sekä aikaveloitukseen. Kaikki toimiston henkilökunnan toimeksiantoihin kohdistettavissa oleva työ on veloitettavaa työtä. Aikaveloituksen perusteena on toimeksiannon hoitoon käytetty aika. Normaali aikaveloitus on 
kuvattu verkkosivuillamme kohdassa Palvelut ja hinnasto.
Yksityishenkilöilläkyseinen tuntiveloitus eritellään sisältäen myös arvonlisäveron, mutta yhteisömuotoisille toimijoille summaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Muu erikseen sovittava tuntiveloitus riippuu annetun toimeksiannon suuruudesta tai vuosisopimuksen yhteistyön arvosta ja sovitaan aina kirjallisesti erikseen.

7.2    Kulut ja verot

Palkkioiden lisäksi Toimeksiantajilta veloitetaan toimeksiantojen hoidosta aiheutuneet suoranaiset kulut (lisättynä niihin kohdistuvalla arvonlisäverolla). Mikäli arvonlisäprosentti muuttuu, muuttuu palkkio- ja kuluveloitus vastaavilta osin. Arvonlisäveroprosentti on 24 %. Mikäli valtio tai kunta asettaa Agensin toiminnalle uuden veron tai muun tämän luonteisen maksun, korotuksen määrä lisätään laskujen loppusummaan.

Käyttöehdot päivitetty 1.12.2023

bottom of page